สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ประเมินโดยคณะทำงานของจังหวัด (Core Team)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี ได้เข้าปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ อบต.หนองช้างใหญ่ ตามแผนตรวจประจำปี 2560

รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี 2560 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลจากการตรวจสอบจากสำนักงานท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2559

หนังสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2560

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ-อปท) ประจำปี 2559

( 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 )

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download