สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

รายงานทั่วไป

รายงานทั่วไป (อื่นๆ)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง ขอรายงานสรุปการออกประชาคมอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

บันทึกข้อความ

เรื่อง รายงานจำนวนประชาชนที่มารับบริการระหว่าง ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2559

รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2559

รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ รอบที่ 3

 
 
Powered by Phoca Download