สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(แผนพัฒนาสามปี)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี)

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 2561-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2563

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2557 – 2559 ) เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการใน แผนพัฒนาสามปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สามารถทบทวนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีได้

 
 
Powered by Phoca Download