สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น........

มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการในปีงบปร ะมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ บูรณการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

 
 
Powered by Phoca Download