สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

การบริหารงานบุคคล

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. เป็นต้น

การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ ข้อร้องเรียนร้องทุกข์

รับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

การจัดการองค์ความรู้ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ภายนอกองค์กร

การจัดการองค์ความรู้ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ภายในองค์กร

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึก และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

การจัดการองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

จดหมายข่าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ไฟล์ที่มีจำนวนดาวน์โหลดมากครั้งที่สุด

 
Powered by Phoca Download