สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

การจัดการองค์ความรู้ การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึก และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

04. คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหาร และผู้นำที่ดี

03. วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่ได้ผลมากกว่าเงิน

2.14 ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

2.13 ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะด้านการเงินการคลัง

2.12 ข้อบกพร่อง วันลอยกระทง

2.11 ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

2.10 ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2.9 ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย

2.8 ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

2.7 ข้อบกพร่อง งานโคลงการจัดงานต่างๆ

 
 
Powered by Phoca Download