สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

การจัดการองค์ความรู้ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ภายนอกองค์กร

การจัดการองค์ความรู้ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ภายนอกองค์กร

07. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พรบ.2540

06. พรบ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

05. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

04. พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542

03. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

02. ความรู้ตามรอยพระราชดำริ

 
 
Powered by Phoca Download