สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นายมงคล สิงห์ชาติ
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวบัวชมพู แก่นจันทร์
นางสาววิไลรัตน์ วงศ์คูณ
นายจิรวัฒน์ แดงสอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
 
นายสันติภพ บุดดีสิงห์
นายศราวุธ เพ็งทอง
 นายวุฒิพงษ์  บัวแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายนที ครุฑนาม
นายวัชรินทร์ พลเทพ
นางสาวนัฐกานต์ ชะนะมัจฉา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
     
นายณัฐพล นางาม
นางสาววีระยา ขุนศรี
นายประสงค์ รัตนะโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักการภารโรง
     
     
  นายรังสรรณ  เหลือศิริ  
  พนักงานขับรถ