สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางสาวอรพิน ดวงแก้ว
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
 นางสาวเพชรินทร์ จอมคำสิงห์
 
 นางสาวณัทฐิญา  ทองคำใส

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ชำนาญการ

 
 นักวิชาการพัสดุ
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวบุญยานุช เมฆมล
นางทัศนีย์ มลสิน
นายสุวิทย์ สรรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
     
   
  นางสาวอำพร  คำเปลว  
   พนักงานจ้างทั่วไป