สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

Share
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางอุบล อัตตะวงศ์
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
         
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวบุญมี อ่อนจันทร์
 
 
 
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
                                 
                                      
  นางทัศนีย์ สิงห์ชาติ   นางระเบียบ พลเทพ  
  ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก  

 

 

     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวเขมิกา สุกุล
นางดารุณี สุระโส
นางสมหวัง ลัทธิวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
 
นายปฏิวัติ ศิรินนท์
นางสาววิไลวรรณ  ขุนศรี 
 
ผู้ช่วยงานส่วนการศึกษา
 คนงานทั่วไป