สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นายมงคล สิงห์ชาติ
 
นางสาวอรพิน ดวงแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายนพพร สุขเลิศ
 
นางอุบล อัตตะวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม