สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ จะดำเนินการ งบประมาณปี 2561

Share

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ จะดำเนินการ งบประมาณปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,099,000.- เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความ คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามรายละเอียดที่แนบมานี้...