สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Share

แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2559