สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

การลดขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ

Share

การลดขั้นตอน และระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2558