สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

แผนดำเนินงานประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น........

 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน /โครงการ /กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการในปีงบปร ะมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ บูรณการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น