สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2557 – 2559 ) เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการใน แผนพัฒนาสามปีนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สามารถทบทวนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีได้