สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

เอกสารประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน [ 25/07/61 ]
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ จะดำเนินการ งบประมาณปี 2561 [ 29/09/60 ]
ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังโรคที่มีในฤดูฝน [ 10/07/60 ]
แผ่นพับนวัตกรรมการศึกษา [ 29/09/59 ]
กรอบแนวทางการจัดการไฟป่าและหมอกควัน [ 04/05/60 ]
ชุมชนจัดการไฟป่า [ 04/05/60 ]
แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 16/05/59 ]
การลดขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ [ 02/10/57 ]
แผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ [ 26/11/57 ]
การป้องกันตนเอง ไม่ให้ติดเชื้อเอดส์ [ 26/11/57 ]
แผ่นพับแนะนำอาเซี่ยน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/11/57 ]
แผนผังกำหนดการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/11/57 ]
รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2557 [ 26/11/57 ]
แผนดำเนินงานประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 26/11/57 ]
แผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/06/56 ]