สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังโรคที่มีในฤดูฝน

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนลักษณะอากาศจะมีการแปรปรวนทั้งอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป และฝนฟ้าคะนองในบางวัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคน สัตว์ และพืช ล้วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

 

 

 

 

 

จังหวัดอุบลราชธานี จึงออกประกาศ 3 ฉบับ  ประกอบด้วย

 1. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูฝน(http://www.nongchangyai.go.th/index.php/problem_nongchangyai/file/372-disease-warning-during-rainy-season-2560 )

 2. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดที่เกิดในสัตว์ที่มันในช่วงฤดูฝน (http://www.nongchangyai.go.th/index.php/problem_nongchangyai/file/370-anthrax-in-animals-coming-in-the-rainy-season-2560)

 3. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งเตือนโรคพืชที่ระบาดในช่วงฤดูฝน(http://www.nongchangyai.go.th/index.php/problem_nongchangyai/file/371-plant-disease-outbreak-during-rainy-seaso-2560)

เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบและระมัดระวังโรคที่มาในช่วงฤดูฝน

อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นพับนวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรมการศึกษา

โครงการ “4  ส. ร่วมเสริม  บวศ. ร่วมสร้าง ”

ประสบการณ์เด็กปฐมวัยปฐมวัย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กรอบแนวทางการจัดการไฟป่าและหมอกควัน

กรอบแนวทางการจัดการไฟป่าและหมอกควัน ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ชุมชนจัดการไฟป่า

ชุมชนจัดการไฟป่าได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม...

แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผ่นพับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

การลดขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ

การลดขั้นตอน และระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติม...

แผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ

แผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

การป้องกันตนเอง ไม่ให้ติดเชื้อเอดส์

การสื่อสารสาธารณะ ป้องกันตนเองไม่ให้ติดชื้อเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2