สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง

Share
ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,  คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน)
 
ชุมชนปัจจุบัน ปี  2558
 
 
 
ทิศเหนือจรดบ้านหนองแสง
ทิศใต้จรดบ้านน้ำคำแดง….
ทิศตะวันออกจรดบ้านไพบูลย์
ทิศตะวันตกจรดบ้านเตย
ระยะทางห่างจากอำเภอ
โดย…ลาดยางหรือคอนกรีต
ระยะห่าง…15….กม.
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,    คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน   สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559) 
 
ชุมชนแห่งอนาคตปี  2559
 
 
1.2 ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้าน, จำนวนผู้นำหมู่บ้าน, และผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน)
 
  บ้านหนองแสงมีชื่อเดิมว่าบ้านสมสะอาด โดย พ่อใหญ่บุตรวงศ์  ชาวบ้านและญาติพี่น้องบ้านน้ำคำแดงได้ย้ายมาอยู่ยังทิศเหนือของห้วยพระโรจน์ เมื่อมีการพัฒนาและมีผู้คนมากขึ้นก็ได้เปลี่ยนชื่อ  บ้านหนองแสง  บ้านหนองแสงย้ายมาจากบ้านน้ำคำแดงตำบลเตย เมื่อประมาณปี 2453 สาเหตุที่ได้มาก่อตั้งหมู่บ้านใหม่เนื่องจากในฤดูฝนชาวบ้านน้ำคำแดงมีที่นาอยู่คนละฟากของลำห้วยพระโรจน์ทำให้การเดินทางไปทำนายากลำบาก  นายบุตรวงศ์  สุดโคตร  จึงได้พาญาติพี่น้องอพยพมาอยู่บ้านหนองแสง โดยมีผู้นำดังนี้
     1. นายบุตรวงศ์   สุดโคตร    2. นายแก้ว   กุทอง  
     3. นายบัวลา   แก่นคำ          4. นายสังข์   บูชาพันธ์  
     5. นายสี   บุญสิงห์              6. นายมอบ   มาหา  
     7. นายจันโท   แก่นคำ         8. นายสุด   สืบสา 
     9. นายถวิล   บริสุทธิ์          10.นายประพันธ์   แก่นคำ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
 
1.3 ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จำนวนประชากร
- จำนวนครัวเรือน....174........ครัวเรือน
- ประชากร .......459........คน    ชาย  ..230...... คน        หญิง .......229........ คน
- อาชีพหลัก  (1) เกษตรกร .................................จำนวน .......174..............ครัวเรือน
- อาชีพเสริม (1) รับจ้าง..............................จำนวน ............5.........................ครัวเรือน
                   (2) ค้าขาย.............................จำนวน .......10..............................ครัวเรือน
                   (3) ปศุสัตว์................................จำนวน ........120.............................ครัวเรือน
- รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย         35,678   บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย......29,534....บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2550)  47,298....บาท/คน/ปี
- ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  23,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2550จำนวน  ...-.. ครัวเรือน
 
1.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
- พื้นที่อยู่อาศัย .......250..... ไร่  
- พื้นที่ทำการเกษตร  .....1.;750....  ไร่  ทำนาปีละ  ...1...ครั้ง
- พื้นที่ทำนา.....1,750.ไร่  
- พื้นที่ทำไร่........30....ไร่  
- พื้นที่ทำสวน.....-....ไร่ 
- พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ....-....ไร่ 
- พื้นทีการเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชลประทาน)................-...ไร่
- ป่าชุมชนกี่แห่ง  (ระบุ)  .............5  แห่ง..........จำนวน  ...500...  ไร่
- แหล่งน้ำสาธารณะ ....................6..........................แห่ง
- ประปา..................1..........  แห่ง   ผู้ใช้ ..............174........ครัวเรือน
-  บ่อสาธารณะ  ...-... แห่ง
- โรงเรียน(ระดับ)  ประถมศึกษา......1…แห่ง 
- วัด (ระบุ) .1  แห่ง  สำนักสงฆ์........1…...แห่ง
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ................174...............ครัวเรือน  ร้อยละ  .............100.......................
- โทรศัพท์สาธารณะ .............1........แห่ง    ส่วนตัว (เบอร์บ้าน)  .............14...........เครื่อง
- โทรศัพท์มือถือ ...................13............เครื่อง
- หอกระจายข่าว .....................2...................แห่ง   วิทยุชุมชน   .....................1.......... แห่ง
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ........-..........แห่ง  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน......-...แห่ง
- ศาลาประชาคม/..........................1.............แห่ง  อื่น ๆ ..............-...................
 
1.5 ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว
   1. บุญบั้งไฟ เดือน พฤษภาคม  .........-................................
   2. เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม  .......มีประจำทุกปี..........
   3. สงกรานต์    เดือน เมษายน ...........มีประจำทุกปี.........    
   4. ออกพรรษา เดือน ตุลาคม.............มีประจำทุกปี........
- สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
   1. ......-.............................................................................
   2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร..................1  แห่ง.........-.....
 
1.6   ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
 
1.6.1 รายชื่อ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ..นายประพันธ์    แก่นคำ...การติดต่อโทร. 084-8322758
 
1.6.2 รายชื่อ นายก อบต....นายสุนทร   ท่าหาญ.........การติดต่อโทร.....090 - 6199065.
 
1.6.3  รายชื่อสมาชิก  อบต.(หมู่บ้าน)  1. นายถวิล   บริสุทธิ์........โทร....084 - 4103346.
                                                2. นายเฉลิม   โคตรแก้ว....โทร...085 - 2258213
1.6.4  รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
        กรรมการโดยตำแหน่ง
     1) นายประพันธ์   แก่นคำ   2) นายสถิต   ครุฑนาม
     3) นายกมล   โคตรแก้ว     4) นายถวิล   บริสุทธิ์
     5) นายเฉลิม   โคตรแก้ว
 
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
        1) นายสำเนียง   พางาม   2) นายสนั่น   แก่นคำ
        3) นายสมร     ใจสว่าง     4) นายประดิษฐ์   โคตรแก้ว
        5) นางพัดศรี   ครุฑนาม   6) นายวันชัย   กุตัน
        7) นายสุรัตน์   สืบสร้อย   8) นางหนูเรียบ   สีแดง
        9) นางสุภาพร   แก่นคำ
 
1.6.5 รายชื่อหัวหน้าคุ้ม
   1) คุ้ม ร่วมใจพัฒนา ........ชื่อ นายสนั่น   แก่นคำ........
  2.) คุ้ม ประชาสุขสันต์......ชื่อ นายสุรัตน์    สืบสร้อย.........
  3.)  คุ้ม ตะวันศรีทอง.........ชื่อ นายวันชัย   กุตัน....
  4.) คุ้ม แสงอรุโนทัย......   ชื่อ นางพัดสี    ครุฑนาม............ 
   5) คุ้ม อีสานร่วมแรง..... ขื่อ นายประดิษฐ์    โคตรแก้ว
   6) คุ้มอุดรศรีวิไล......   ชื่อ พ.ท.สมร    ใจสว่าง............
 
1.6.6 รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.)
     1) นายสุรัตน์  สืบพรม......  2) นายวันชัย    กุตัน..................
 
1.6.7 รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)
    1) นายหนู    ทะนงค์.........           2) นางสุภาพร  แก่นคำ................
    3) นางลมัย   กองศรี                    4) นางหนูเรียบ   สีแดง...........................
    5) นายวันชัย   กุตัน.............        6) นางเชย   ถือโคตร.......................
    7) นางนงลักษณ์   วงศ์ตา             8) นางวิมล   แก่นคำ.....................
    9) นางจันที    อำไพ..............     10) นางพัดศรี   ครุฑนาม.............
  11) นางฉวีวรรณ    วริสาร.............11) นางถวิล    โคตรแก้ว............
 
1.6.8  รายชื่ออาสาสมัครเกษตร.......................          
     นางพัดศรี    ครุฑนาม...........
 
1.6.9 รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
    1. นายพัฒนา   ส่งเสริม
    2. นายทวีศักดิ์  แสนวิเศษ
    3. นายโกมินทร์  พรหมผา
    4. นายศักดิ์ศรี   จันทรา
    5. นายประพันธ์  แก่นคำ
    6. นายสมสุข   แก่นจันทร์
    7. นายกงทอง   คำเปลว
    8. นายธงชัย   ว่องไว
 
1.6.10 รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
      1.  นายดุสิต   บรรลัง
      2. นายนที     คุรฑนาม