สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์

Share
ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,  คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน)
 
ชุมชนปัจจุบัน ปี  2558
 
 
ทิศเหนือจรดบ้านหนองช้าง
ทิศใต้จรดตำบลเตย….
ทิศตะวันออกจรดบ้านหนองเม็ก
ทิศตะวันตกจรดบ้านคึ
ระยะทางห่างจากอำเภอ
โดย…ถนนลาดยาง
ระยะห่าง…10….กม.
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,    คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน   สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559)
 
ชุมชนแห่งอนาคตปี  2559
 
  
1.2 ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้าน, จำนวนผู้นำหมู่บ้าน, และผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน)
 
บ้านพระโรจน์เป็นบ้านเก่าแก่ตั้งขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีเดิมคนพื้นบ้านเป็นพวกส่วยหรือกวย และลาวเก่า หรือลาวกาว ต่อมามีพวกลาวเจียง เป็นพวกที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ และหนองบัวลำภูอพยพมาอยู่สมทบ 
บ้านพระโรจน์เดิมมีชื่อว่า บ้านศรีโพธิ์ชัย  คนพื้นบ้านเป็นชนที่ย้ายมาอยู่ร่วมกันหลายเผ่าจึงเป็นต้องอยู่เป็นกลุ่มๆ ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า  คุ้ม   มีอยู่ด้วยกัน  4  คุ้ม  ได้แก่
   1.  คุ้มส่วย  2.  คุ้มผู้ลาว  3.  คุ้มสีทวน  4.  คุ้มภูไทย
เหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านพระโรจน์  คือ  ที่ลำห้วยพระโรจน์ ที่อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านเป็นท่าน้ำที่ชาวบ้านใช้ตักมาอุปโภค บริโภค อยู่เป็นประจำ และที่ท่าน้ำนี้มีหินสำหรับชาวบ้านลับมีด เป็นประจำ 
ต่อมาจนกระทั่งน้ำได้เซาะตลิ่ง บริเวณหินก้อนนั้นโผ่ขึ้นมาชาวบ้านจึงรู้ว่าหินก้อนนั้น  เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ชาวบ้านจึงช่วยกันขุดขึ้นมา  ประดิษฐ์ไว้ที่วัดประจำหมู่บ้าน และให้ชื่อว่า   “พระโรจน์”  
เพราะเป็นพระที่ได้มาโรจน์  และต่อมาได้เรียกลำห้วยนั้นว่า  “ห้วยพระโรจน์”  และต่อมาเปลี่ยนชื่อบ้านศรีโพธิ์ชัย เป็นบ้านพระโรจน์  โดยมีผู้นำในอดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้ 
   1. ท้าวพรมโคตร             2. เฒ่าตาแสงแดง            3. เฒ่าแสงขาว           4. นายอยู่   พระโรจน์  
   5. นายสิน   จันทร์เขียว    6. นายพรม   โอภากุล       7. นายไชย   ทองคุณ  8.  นายทองคำ   สายเสนา  
   9. นายหมุน  อุ่นจิต        10. นายพรม  กิระพล         11.นายพร  ทองคุณ    12. นายสวาส  สวยไธสงค์ 
 13. นายเคลือบ  โอภากุล 14. นายเหล็ก  สมหลักชัย  15. นายเก่ง  คำเปลว  16. นายศรีศักดิ์  กุศลการณ์   
  17. นายสงวนชัย  โอภากุล   และ 18. นายพัฒนา   ส่งเสริม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
  
1.3 ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จำนวนประชากร
- จำนวนครัวเรือน...203........ครัวเรือน
- ประชากร .......525.......คน    ชาย  .....242..... คน        หญิง .......283........ คน
- อาชีพหลัก  (1) ทำนา .................................จำนวน ..........174....................ครัวเรือน
- อาชีพเสริม (1) รับจ้าง...........รับจ้างทั่วไป......................จำนวน .....................................ครัวเรือน
                   (2) เลี้ยงสัตว์.............................จำนวน .....................................ครัวเรือน
                   (3) ทำสวน................................จำนวน .......................................ครัวเรือน
- รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย         83,764   บาท /ครัวเรือน/ปี
- รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย....32,429.....บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2550)  ...65,751...บาท/คน/ปี
- ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  23,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2550จำนวน  ...-.. ครัวเรือน
 
1.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
- พื้นที่อยู่อาศัย .......181..... ไร่  
- พื้นที่ทำการเกษตร  .....2,739.....  ไร่  ทำนาปีละ ...1...ครั้ง
- พื้นที่ทำนา...2,558...ไร่  
- พื้นที่ทำไร่........100....ไร่  พื้นที่ทำสวน.....50....ไร่ 
- พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ....30....ไร่ 
- พื้นทีการเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชลประทาน)................-...ไร่
- ป่าชุมชนกี่แห่ง  (ระบุ)  ..............ป่าช้าบ้านพระโรจน์..........จำนวน  ...49...  ไร่
- แหล่งน้ำสาธารณะ ....................5..........................แห่ง
- ประปา..................2...........  แห่ง   ผู้ใช้ ..............203........ครัวเรือน บ่อสาธารณะ  ...4... แห่ง
- โรงเรียน(ระดับ)  ประถมศึกษา........1…….แห่ง   วัด (ระบุ) .บ้านพระโรจน์.................1…...แห่ง
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ................203...............ครัวเรือน  ร้อยละ  .............100....................................
- โทรศัพท์สาธารณะ ..............1....................แห่ง    ส่วนตัว (เบอร์บ้าน)  .............2...........เครื่อง
- โทรศัพท์มือถือ ....................270.................เครื่อง                                                   
- หอกระจายข่าว .....................2...................แห่ง  
- วิทยุชุมชน   ............................-.......... แห่ง
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน .........1................แห่ง  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน......1...แห่ง
- ศาลาประชาคม/.............1.............แห่ง  อื่น ๆ ..............ใช้ร่วมกับหมู่  5,8.....
 
1.5 ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว
   1) บุญบั้งไฟ เดือนพฤษภาคม  .........ปีละ 1  ครั้ง................................................................
   2) เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม  .......ปีละ  1  ครั้ง................................................................
   3) สงกรานต์    เดือนเมษายน .............ปีละ 1  ครั้ง.......รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ.........    
   4) ออกพรรษา เดือนตุลาคม...............ปีละ 1  ครั้ง........ทำบุญเข้าพรรษา ตักบาตรเทโว........
- สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
   1. ดอนเจ้าปู้ตา...................................................................................................................
   2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร...............................................-...............................................
 
1.6   ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
 
1.6.1 รายชื่อ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายพัฒนา   ส่งเสริม........การติดต่อโทร....086-9719919..
 
1.6.2 รายชื่อ นายก อบต............นายสุนทร    ท่าหาญ........การติดต่อโทร......090-6199065.
 
1.6.3  รายชื่อสมาชิก  อบต.(หมู่บ้าน)  1. นายวุฒิพงษ์    กุศลการณ์...โทร....081-4080325...
                                                       2. นางเบญจวรรณ   ใจบุญ...โทร....084-8368113
 
1.6.4 รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
       กรรมการโดยตำแหน่ง
    1) นายพัฒนา   ส่งเสริม        2) นายสมัย     ศรีดี
    3) นายอรุณ   กุลวงศ์            4) นายวุฒิพงษ์    กุศลการณ์
    5) นางเบญจวรรณ    ใจบุญ   6) นายกำจัด   คำเปลว
 
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
        1) นายเคลือบ   โอภากุล   2) นายสงวนชัย   โอภากุล
        3) นายสงวน     ตรุณพิณย์ 4) นายอุทัย   วงษ์ตา
        5) นางหนูกาญจน์   แก้วยา 6) นายสุรินทร์   ศรีเมือง
        7) นายอดิศักด์   วาริสาร    8) นายไสว   เขียวสวัสดิ์
        9) นายธงชัย   โอภากุล    10) นายเสรี   สายทิพย์
      11) นายนิพล   ทองคุณ      12) นายวิทยา   วานะวงค์
      13) นายเครื่อง   ใจบุญ       14) นายศรีศักดิ์    กุศลการณ์
      15) นายหงษ์   ทองคำ        16) นายพิรมย์   โอภากุล
 
1.6.5 รายชื่อหัวหน้าคุ้ม
   1) คุ้มราษฎร์โพธิ์ทอง ชื่อ นายสงวน  ตรุณพิณธ์...........
   2) คุ้มอนามัย ชื่อ นายวิรัตน์   กานานนท์...........
   3) คุ้มดอนเจ้าปู่ ชื่อ นายอดิศักดิ์  วาริสาร............
   4) คุ้มวัด ชื่อ นายเคลือบ  โอภากุล.............
   5) คุ้มตะวันทอแสง ชื่อ นายสงวนชัย   โอภากุล...............
   6) คุ้มหัวโนนตาล ชื่อ นายอุทัย  กิระพล....................
 
1.6.6 รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
   1) นายวิทยา   วานะวงค์......  2) นายสงวน  ตรุณพิณย์..................
 
1.6.7 รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
      1) นางหนูหล่ำ   บุญชู.........            2) นางหนูรัตน์  เขียวสวัสดิ์................
      3) นางคำภีร์   ทองพรหม......           4) นางอุบล  แก้วยา...........................
      5) นางบุญมา  สายทิพย์..............     6) นางไพวัลย์  กุลวงค์.......................
      7) นางพรพัฒน์   คำเปลว..............   8) นางสำลี   หมั่นหา.....................
      9) นางสร้อย  ศรีดี......................... 10) นางวัฒนา  สรรศรี........................
    11) นายอาคม    สายจันทร์.............   12) นางทองนาค  กุลวงค์....................
    13) นางลาวัลย์   ทอนพลกรัง             14) นายวิทยา   คำเปลว
    15) นางราตรี   มาลา                         16) นางวันเพ็ญ   ศุภลักษณ์
 
1.6.8  รายชื่ออาสาสมัครเกษตร.......................          
   1. นายวิทยา   วานะวงค์............
   2. นายสงวน   ตรุณพิณย์...........
 
1.6.9 รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
   1. นายพัฒนา   ส่งเสริม
   2. นายทวีศักดิ์  แสนวิเศษ
   3. นายโกมินทร์  พรหมผา
   4. นายศักดิ์ศรี   จันทรา
   5. นายประพันธ์  แก่นคำ
   6. นายสมสุข   แก่นจันทร์
   7. นายกงทอง   คำเปลว
   8. นายธงชัย   ว่องไว
 
1.6.10 รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
   1.  นายสงวน  ตรุณพิณย์
   2.  นายวิทยา  วานะวงค์