สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

Share
ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,  คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน)
 
ชุมชนปัจจุบัน ปี  2558
 
 
ทิศเหนือจรดบ้านหนองช้างน้อย
ทิศใต้จรดบ้านหนองเม็ก….
ทิศตะวันออกจรดอำเภอพนา
ทิศตะวันตกจรดบ้านหนองช้างใต้
ระยะทางห่างจากอำเภอ
โดย…ลาดยางและลูกรัง
ระยะห่าง…12….กม.
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,    คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน   สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559)  
 
ชุมชนแห่งอนาคตปี  2559
 
 
1.2 ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้าน, จำนวนผู้นำหมู่บ้าน, และผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน)
 
บ้านหนองช้างใหญ่  ตั้งชื่อตามหนองน้ำสาธารณประโยชน์  ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง บ้านหนองช้างน้อยและบ้านหนองช้างใหญ่  แต่เดิมได้มีช้างมาพักอาศัยลงเล่นน้ำในหนองน้ำแห่งนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้  จึงตั้งชื่อว่าบ้านหนองช้าง  มีผู้นำหมู่บ้านดังนี้ 
   1) นายอยู่   ถนอม           2) นายเตื่อน   คชพรม 
   3) นายลา   ว่องไว          4) นายสี   เวียงแก 
   5) นายสา   ทองเหลือง   6) นายจันทร์   ทองเหลือง 
   7) นายเข็ม   สารักษ์       8) นายวิสุทธิ์   เวียงแก และ
   9) นายโกมินทร์   พรมผา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
 
1.3 ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จำนวนประชากร
- จำนวนครัวเรือน.........74........ครัวเรือน
- ประชากร ................255........คน  ชาย ...116... คน  หญิง ...139..... คน
- อาชีพหลัก  (1) ทำนา ..........................จำนวน ...............74...............ครัวเรือน
- อาชีพเสริม (1) ทอเสื่อ........................จำนวน .................13................ครัวเรือน
                   (2) เลี้ยงสัตว์......................จำนวน ..............45...................ครัวเรือน
                   (3) ทำสวน........................จำนวน .................12.................ครัวเรือน
                   (4) กิจการร้านค้า...............จำนวน .................4..................ครัวเรือน
                   (5) หลังคาหญ้าแฝก............จำนวน .................45...............ครัวเรือน
- รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย............  68,446..บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย.......47,620..บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2550)  ...68,358..บาท/คน/ปี
- ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  23,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2550จำนวน  ..-.. ครัวเรือน
 
1.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
- พื้นที่อยู่อาศัย ........200….  ไร่ 
- พื้นที่ทำการเกษตร  .....2,300.....  ไร่  ทำนาปีละ  ...1...ครั้ง
- พื้นที่ทำนา.....2,300…..ไร่ 
- พื้นที่ทำไร่........-…….ไร่  
-พื้นที่ทำสวน.....20…..ไร่ 
- พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ....60...ไร่
- พื้นทีการเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชลประทาน).....-...ไร่
- ป่าชุมชนกี่แห่ง  (ระบุ).....5.........จำนวน  ...150...  ไร่
- แหล่งน้ำสาธารณะ......6......แห่ง
- ประปา.........1....  แห่ง   ผู้ใช้ ...........74.........ครัวเรือน บ่อสาธารณะ  ...2... แห่ง
- โรงเรียน(ระดับ)  ประถมศึกษา........1….แห่ง   วัด (ระบุ) วัดพิทยาคม   จำนวน 1…...แห่ง
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ......74....ครัวเรือน  ร้อยละ  ...............100..................................
- โทรศัพท์สาธารณะ ......-...... แห่ง    ส่วนตัว (เบอร์บ้าน)  .......1.....เครื่อง
- โทรศัพท์มือถือ ....100.......เครื่อง
- หอกระจายข่าว .....1.........แห่ง  
- วิทยุชุมชน   ..........-........ แห่ง
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน .......1....แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน......1...แห่ง
- ศาลาประชาคม/..........................1.............แห่ง  อื่น ๆ ................-............................
 
1.5 ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว
   1. เทียนพรรษา  เดือน  กรกฎาคม  .........บุญสังฆทาน...................................................
   2. สงกรานต์    เดือน  เมษายน ...............จัดทำบุญมหาชาติ.......................................
   3. สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
       - ไม่มี
 
1.6 ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
1.6.1 รายชื่อ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน......นายโกมินทร์  พรมผา... การติดต่อโทร  085-3016156
              -
1.6.2 รายชื่อ นายก อบต.......นายสุนทร   ติดต่อโทร.....090-6199065…….
 
1.6.3 รายชื่อสมาชิก อบต.(หมู่บ้าน)  1.นายจรัญ     แนบชิด..............โทร....085-2167476.................
                                                    2.นายประสิทธิ์   มาสู่............โทร…087-4594450………….
 
1.6.4  รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
   กรรมการโดยตำแหน่ง
   1) นายโกมินทร์   พรมผา   2) นายกฤษฎา   มาหา
   3) นารังสฤษดิ์   จันทร์ดำ  4) นายจรัญ   แนบชิด
   5) นายประสิทธิ์   มาสู่
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
      1) นายเฉลียว    ล้วนศรี                     2) นายสมาคม  ยิ้มละมัย
      3) นายประเสริฐ  เกิดมงคล                 4) นายสำราญ   บุญอุต
      5) นายทองจันทร์ สุกุล                       6) นางสาวจันทนา   คงทน
      7) นางพุทธา   หงส์กัน                       8) นายเดชศักดิ์   พรสุวรรณ
      9) นายเด่นศักดิ์   พรสุวรรณ              10) นายเด่น   ทองพรหม
    11) นางอารีวรรณ    ภูมิภาค                12) นายประสาท   ถนอม
 
1.6.5 รายชื่อหัวหน้าคุ้ม
   1) คุ้มตะวันทอแสง                    ชื่อ นายประสาท   ถนอม
   2) คุ้มตะวันสีทอง                      ชื่อ นายจรัญ    แนบชิด             
   3) คุ้ม สว่างพัฒนา                     ชื่อ นายเฉลียว    ล้วนศรี
                 
1.6.6 รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.)
     นางอรทัย    จันทร์ดำ
 
1.6.7 รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)
        1) นางอ่อนศรี  เจริญ                                   2)  นางคำแท่น  กุทอง
        3) นางคำใจ    แก้วเขียว                              4)  นางวิไล   ทองพรหม
        5) นางจันทนา   คงทน                                6)  นางมยุรี    แนบชิด
        7) นางระเบียบ    ศรีเมือง
 
1.6.8  รายชื่ออาสาสมัครเกษตร 
     1) นางรัชนี    มาหา
 
1.6.9 รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
   1. นายพัฒนา   ส่งเสริม
   2. นายทวีศักดิ์  แสนวิเศษ
   3. นายโกมินทร์  พรหมผา
   4. นายศักดิ์ศรี   จันทรา
   5. นายประพันธ์  แก่นคำ
   6. นายสมสุข   แก่นจันทร์
   7. นายกงทอง   คำเปลว
   8. นายธงชัย   ว่องไว
 
1.6.10 รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
        1. นายวิสุทธิ์    เวียงแก