สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์

Share
ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,  คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน)
ชุมชนปัจจุบัน ปี2558
 
 
ทิศเหนือจรดลำเซบก
ทิศใต้จรดห้วยพระโรจน์….
ทิศตะวันออกจรดตำบลโพนเมือง
ทิศตะวันตกจรดบ้านหนองแสง
ระยะทางห่างจากอำเภอ 17 กม.
โดย…ลาดยางและลูกรัง
 
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,    คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน   สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559)  
 
ชุมชนแห่งอนาคตปี  2559
 
  
1.2 ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้าน, จำนวนผู้นำหมู่บ้าน, และผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
บ้านไพบูลย์ เดิมชื่อ บ้านแสงโกน  อพยพมาจากบ้านเก่าแดงโดยมีนายราช  จำเริญ เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านสาเหตุที่อพยพมาจากบ้านเก่าแดงคือได้เกิดโรคฝีระบาดทั้งหมู่บ้านจึงอพยพมาอยู่ที่ใหม่เหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านแสงโกน
เนื่องจากในหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ชื่อต้นแสง  ซึ่งถือว่าเป็นไม้เก่าแก่ของหมู่บ้านซึ่งเป็นโพรงอยู่ทั่วไปในต้นแสง  จึงตั้งชื่อว่า บ้านแสงโกน  
ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบ้านไพบูลย์  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2502  เป็นต้นมา โดยมีผู้นำหมู่บ้านดังนี้ 
   1. นายเติม   กุลชาติ            2. นายคำ   ก่ำเกิ่ง 
   3. นายสมสุข   แก่นจันทร์     4. นายปัญญา   จันทร์ศรี
   5. นายรอง   สมชาติ            6. นายสมสุข   แก่นจันทร์ (กำนันตำบลหนองช้างใหญ่ในปัจจุบัน)
 
1.3 ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จำนวนประชากร
- จำนวนครัวเรือน....76........ครัวเรือน
- ประชากร ........304...........คน    ชาย  .......141... คน        หญิง......163.... คน
- อาชีพหลัก  (1) ทำนา .................................จำนวน ................51.....................ครัวเรือน
- อาชีพเสริม (1) รับจ้าง.................................จำนวน .................16....................ครัวเรือน
                   (2) เลี้ยงสัตว์.............................จำนวน .................23.....................ครัวเรือน
                   (3).ทำสวน................................จำนวน .................1.......................ครัวเรือน
- รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย         113,617 บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย  49,130 บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2550) 65,952 คน/ปี
- ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  23,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2550จำนวน  ..-.....ครัวเรือน
 
1.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
- พื้นที่อยู่อาศัย ........65 ไร่ - พื้นที่ทำการเกษตร 1,787.50 ไร่ ทำนาปีละ 1 ครั้ง
- พื้นที่ทำนา.....998.50...ไร่ - พื้นที่ทำไร่........-…….ไร่
- พื้นที่ทำสวน.....3………………..ไร่   - พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ....-.....ไร่
- พื้นทีการเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลอง     ชลประทาน)................-...ไร่
- ป่าชุมชนกี่แห่ง  (ระบุ)  .......................................5........................จำนวน  ...447...  ไร่
- แหล่งน้ำสาธารณะ ....................5..........................แห่ง
- ประปา..................1...........  แห่ง   ผู้ใช้ ..............76.........ครัวเรือน บ่อสาธารณะ  ...5... แห่ง
- โรงเรียน(ระดับ)  ประถมศึกษา........1…….แห่ง   วัด (ระบุ) .บ้านไพบูลย์.................1…...แห่ง
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ................76...............ครัวเรือน  ร้อยละ  .................................................
- โทรศัพท์สาธารณะ ..............2....................แห่ง    ส่วนตัว (เบอร์บ้าน)  .............1...........เครื่อง
- โทรศัพท์มือถือ ....................68.................เครื่อง
- หอกระจายข่าว .....................1...................แห่ง   วิทยุชุมชน   ............................-.......... แห่ง
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน .........-................แห่ง  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน......1...แห่ง
- ศาลาประชาคม/..........................1.............แห่ง  อื่น ๆ .................................-............................
 
1.5 ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว
- เทียนพรรษา  เดือน  กรกฎาคม  .........................บุญสังฆทาน...................................................
- สงกรานต์    เดือน  เมษายน ................................จัดทำบุญมหาชาติ.......................................             
- สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
  1. ........................................................................................-..........................................................
  2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร...............................................-...............................................................
 
1.6 ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
1.6.1  รายชื่อ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน .....นายสมสุข    แก่นจันทร์.....การติดต่อโทร...082 - 1432686...
 
1.6.2  รายชื่อ นายก อบต..................นายสุนทร    ท่าหาญ การติดต่อโทร…..090 - 6199065...
 
1.6.3  รายชื่อสมาชิก  อบต.(หมู่บ้าน)  1. นายรอง   สมชาติ โทร...........087 – 5040580...
                                                      2. นายพนมพร  ป้องวงศ์ โทร...........087 - 7761104....
1.6.4  รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
  คณะกรรมการโดยตำแหน่ง
   1) นายสมสุข   แก่นจันทร์ 2) นายกล้าหาญ   สามิภัค
   3) นายสง่า   กุศลพันธ์     4) นายพนมพร   ป้องวงศ์
   5) นายรอง   สมชาติ
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   1) นายสุทัศน์   ลาวัลย์                         2) นายประดิษฐ์   ศรีจันทร์
   3) นางหนูพิน   น้ำเงิน                          4) นายอำพันธ์   เบ้าเงิน
   5) นายทองศรี     สำเภา                       6) นายคำผอง   มีหิริ
   7) นางสาวกมลวรรณ   เมืองนา              8) นางนงคราญ   ก่ำเกิ่ง
   9) นางบุญนิ่ม       บุญงอก                  10) นายประดิษฐ์   ลดทอง
 
1.6.5 รายชื่อหัวหน้าคุ้ม
  1) คุ้ม...โนนคูณพัฒนา  ...นายรอง   สมชาติ...... 2) คุ้ม  ตะวันทอแสง...นายโกสุม   ลาวัลย์      
 
1.6.6 รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.)
  1) นายประสิทธิ์    หลอดทอง.
 
1.6.7 รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  1) นายทองศรี     สำเภา           2) นางสาวน้ำฝน    เมืองนา
  3) นายนิยม        ลาวัลย์....       4) นางเกษร   แกะมา.
  5) นายสุทัศน์    ลาวัลย์            6) นางสาวสายใจ  บุญเกื้อ
 
1.6.8  รายชื่ออาสาสมัครเกษตร..........นางสาวน้ำฝน    เมืองนา
 
1.6.9 รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  1. นายพัฒนา   ส่งเสริม
  2. นายทวีศักดิ์  แสนวิเศษ
  3. นายโกมินทร์  พรหมผา
  4. นายศักดิ์ศรี   จันทรา
  5. นายประพันธ์  แก่นคำ
  6. นายสมสุข   แก่นจันทร์
  7. นายกงทอง   คำเปลว
  8. นายธงชัย   ว่องไว
 
1.6.10 รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร........................................................................................
      1) นายพนมพร   ป้องวงศ์...........................................................................................