สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก

Share
ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,  คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน)
ชุมชนปัจจุบัน ปี  2558
 
 
ทิศเหนือจรดลำเซบก
ทิศใต้จรดห้วยพระโรจน์….
ทิศตะวันออกจรดบ้านหนองแสง
ทิศตะวันตกจรดบ้านหนองช้างใต้
ระยะทางห่างจากอำเภอ
โดย…ลาดยางและลูกรัง
ระยะห่าง…14….กม.
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,    คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน   สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559)  
 
ชุมชนแห่งอนาคตปี  2559
 
 
 
1.2 ประวัติหมู่บ้าน /ชุมชน (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน, ที่มาของชื่อหมู่บ้าน, ผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้าน, จำนวนผู้นำหมู่บ้าน, และผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน)
 
เมื่อประมาณ  150  ปี ที่ผ่านมา  บ้านหนองเม็กเดิมทีมาตั้งถิ่นฐานที่ดงป่าม่วงห่างจากหมู่บ้านประมาณ  500  เมตร  โดยการนำของนายอาง  ไม่ทราบนามสกุล  เป็นพ่อค้าวัว  ควาย เดินทางมาจากบ้านผักระย่าได้รวมกันตั้งหมู่บ้านครั้งแรกประมาณ  20  ครัวเรือน  ต่อมา  เกิดโรคระบาดร้ายแรง  จึงได้ย้ายหมู่บ้านมาที่หนองน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์  ชาวบ้านใช้น้ำในการอุปโภค  บริโภค  รอบหนองน้ำมีต้นไม้ขึ้นมากมาย  แต่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเก็บยอดอ่อนมากินมาใช้เรียกว่า  ต้นผักเม็กจึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามว่า  “บ้านหนองเม็ก” มีผู้นำชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
 
   1) นายจันทา   โคตรคำ     2) นายทา   สายเสนา 
   3) นายชู   พูลอ่อน            4) นายออง   แก้วใส   
   5) นายเลิง   โคตรคำ        6) นายนวล   ท้าวแก้ว 
   7) นายมี   จันทร์หอม         8) นายปาน   แก้วใส  
   9) นายเอี่ยม   ขุนศรี        10) นายพุทธา   ท้าวแก้ว
 11) นายวิรัต   สืบพรม และ 12) นายศักดิ์ศรี   จันทรา   ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
 
1.3 ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ จำนวนประชากร
- จำนวนครัวเรือน....255.....ครัวเรือน
- ประชากร ........776...........คน    ชาย  .......365..... คน        หญิง .......411........ คน
- อาชีพหลัก     (1) ทำนา .................................จำนวน ................255...........ครัวเรือน
                      (2) รับจ้าง.................................จำนวน ................54.............ครัวเรือน
                      (3) รับราชการ.........................จำนวน .................. 4..............ครัวเรือน.
- อาชีพเสริม  (1) รับจ้าง.................................จำนวน ................157...........ครัวเรือน
                    (2) เลี้ยงสัตว์.............................จำนวน .................104…………ครัวเรือน
                    (3) ค้าขาย ...............................จำนวน .................10……………ครัวเรือน
                    (4) ทำสวน................................จำนวน .................20..............ครัวเรือน
- รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย              80,865   บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย        32,794   บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2550)......64,129   ....บาท/คน/ปี
- ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  23,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2550จำนวน  ...-.. ครัวเรือน
 
1.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
- พื้นที่อยู่อาศัย ........250..... ไร่  พื้นที่ทำการเกษตร  .....4,326.....  ไร่  ทำนาปีละ  ...1...ครั้ง
- พื้นที่ทำนา............998.50...ไร่  พื้นที่ทำไร่.......................-…….ไร่  พื้นที่ทำสวน.....1,200….ไร่ 
- พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ....-.....ไร่ 
- พื้นทีการเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชลประทาน)................-................ไร่
- ป่าชุมชนกี่แห่ง  (ระบุ)  .......................................5........................จำนวน  ...447...  ไร่
- แหล่งน้ำสาธารณะ ....................5..........................แห่ง
- ประปา..................2...........  แห่ง   ผู้ใช้ .............255.........ครัวเรือน บ่อสาธารณะ  ...-... แห่ง
- โรงเรียน(ระดับ)  ประถมศึกษา 1 แห่ง   วัด (ระบุ) บ้านโภคาราม   1แห่ง  สำนักสงฆ์  1  แห่ง
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ...............255...............ครัวเรือน  ร้อยละ  .....................100......................
- โทรศัพท์สาธารณะ .............1...................แห่ง    ส่วนตัว (เบอร์บ้าน)  .............-...........เครื่อง
- โทรศัพท์มือถือ ....................68.................เครื่อง                        
- หอกระจายข่าว .....................1...................แห่ง   วิทยุชุมชน   ............................-.......... แห่ง
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน .........-................แห่ง  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน......1...แห่ง
- ศาลาประชาคม/..........................1.............แห่ง  อื่น ๆ .................................-............................
 
1.5 ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว
  1. เทียนพรรษา เดือน กรกฎาคม............บุญสังฆทาน
  2. สงกรานต์ เดือน เมษายน ทุกปี บุญมหาชาติแห่พระเวสสันดร  
  - สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
        1. .....................................-........................................
        2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร.......................-..............
 
1.6 ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
 
  1.6.1 รายชื่อ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ..นายศักดิ์ศรี  จันทรา...การติดต่อโทร...083-3819828
 
  1.6.2 รายชื่อ นายก อบต...............นายสุนทร   ท่าหาญ..การติดต่อโทร….090-6199065
 
  1.6.3 รายชื่อสมาชิก  อบต.(หมู่บ้าน)  1.นายวีระศักดิ์   มาหา  โทร......086-2564437
                                                       2.นายณรงค์  แก้วใส    โทร......085-0623295
 
  1.6.4 รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
    คณะกรรมการโดยตำแหน่ง
  1) นายศักดิ์ศรี   จันทรา         2) นายสมศรี   กัติยะวงศ์
  3) นายกุศลศักดิ์   ชาญวิรัตน์ 4) นายวีระศักดิ์   มาหา
  5) นายณรงค์   แก้วใส
 
    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    1) นายจรรยา   เกษมจิต               2) นายณรงค์   มาหา
    3) นายเกรียงศักดิ์   จันทร์หอม      4) นายเอี่ยม   ขุนศรี
    5) นายอดิศักดิ์   ศรีสังข์               6) นายคำบง   สาระวงศ์
    7) นางเพ็ชลี   เข็มคุณ                 8) นางราตรี   เกษทอง
    9) นางสาวกมลวรรณ   ลาวัลย์    10) นางสาวปัญยล   จันไทย
 
1.6.5 รายชื่อหัวหน้าคุ้ม
            1) คุ้มหนองเม็กพัฒนา..........ชื่อ นายจรรยา   เกษมจิตร.....
            2) คุ้มสามัคคีส่งเสริม.............ชื่อ นายสุภาพ    มาหา
            3) คุ้มสันติธรรม.....................ชื่อ นางสาวกมลวรรณ    ลาวัลย์...
            4) คุ้มร่วมใจพัฒนา................ชื่อ นายกุศลศักดิ์    ชาญวิรัตน์....
            5) คุ้มสวรรค์บ้านนา..............ชื่อ นายบรรจง    สรศิลป์...
            6) คุ้มแสนสำราญ..................ชื่อ นายคำบง    สาระวงศ์........
            7) คุ้มฟ้าสีทอง.......................ชื่อ นายสมศรี     กัติติยะวงค์......
 
1.6.6 รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
    1) นายสนั่น    มั่นแสง...... 2) นายอรทัย   เกษทอง 
 
1.6.7 รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
      1) นายประกาศ   มั่นจิตร.....    2) นางสว่าง   เชาวรรณะ.....
      3) นางอมร   สำเภา...........     4) นางเพ็ชลี   เข็มคุณ……
      5) นางราตรี  เกษทอง......       6) นายวิรัตน์   ซาตะเคน...
      7) นายสมพร  สุขสกล.....        8) นางจันทร์หอม   ชาญวิรัตน์...........
      9) นางหนูพัด    ถือโคตร..      10) นางพรรณี   สีลาสม.........
    11) นางบุญสม   สืบพรม....      12) นางนิยม  พรสวัสดิ์……
    13) นางดอกไม้   มาหา            14) นางบัวสอน   สนธิธรรม
    15) นางพิทักษ์   จันทร์ดำ        16) นางอะลอน   มาหา
    17) นางเยาวศรี   วงศ์ชื่น         18) นางมะลิ   แก้วใส
    19) นางกมลวรรณ   ลาวัลย์      20) นางอรอนงค์   กัตติยะวงค์ 
 
1.6.8 รายชื่ออาสาสมัครเกษตร.......          
   1) นางสาววัชรี    สุวลักษณ์
 
1.6.9 รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  1. นายพัฒนา   ส่งเสริม
  2. นายทวีศักดิ์  แสนวิเศษ
  3. นายโกมินทร์  พรหมผา
  4. นายศักดิ์ศรี   จันทรา
  5. นายประพันธ์  แก่นคำ
  6. นายสมสุข   แก่นจันทร์
  7. นายกงทอง   คำเปลว
  8. นายธงชัย   ว่องไว
 
1.6.10 รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
      1) นางสดศรี    จันทร์หอม