สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย

Share
ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,  คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน)
 
ชุมชนปัจจุบัน ปี  2558
 
 
ทิศเหนือจรดอำเภอพนา
ทิศใต้จรดบ้านพระโรจน์
ทิศตะวันออกจรดบ้านหนองช้างใหญ่
ทิศตะวันตกจรดบ้านท่าลาด
ระยะทางห่างจากอำเภอ
โดย…ลาดยางและลูกรัง
ระยะห่าง…13….กม.
 
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,    คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน   สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559)
 
ชุมชนแห่งอนาคตปี  2559
 
 
1.2 ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้าน, จำนวนผู้นำหมู่บ้าน, และผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน)
 
        บ้านหนองช้างน้อยได้แยกจากบ้านหนองช้างใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2471 โดยการนำของนายโสม  พลเทพ    ซึ่งจำนวนหลังคาเรือนน้อยจึงเรียกว่าบ้านหนองช้างน้อยโดยมีผู้นำหมู่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันดังนี้
  1. นายโสม   พลเทพ        2. นายทา  พลเทพ
  3. นายทอง   ถนอม          4. นายลา  คงทน
  5. นายลุน  พลเทพ          6. นายสา   พลเทพ
  7. นายวัน   ทิพคุณ          8. นายบุญมา  คงทน
  9. นายคำลุน   ถนอม      10. นายไพ  คชพรม
  11. นายพิบูลย์   ร่วมสุข  12. นายทวีศักดิ์   แสนวิเศษ(คนปัจจุบัน)
 
1.3 ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จำนวนประชากร
- จำนวนครัวเรือน...67........ครัวเรือน
- ประชากร ........277........คน    ชาย  ....134....... คน        หญิง .......143........ คน
- อาชีพหลัก  (1) ทำนา .................................จำนวน ................67.....................ครัวเรือน
- อาชีพเสริม (1 ) เลี้ยงสัตว์.............................จำนวน ..............40.....................ครัวเรือน
      (2) ประมง................................จำนวน ................30......................ครัวเรือน
      (3) ค้าขาย.................................จำนวน .................5.......................ครัวเรือน
- รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย..............78,301 …...บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย.......63,431.....บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2555)  .....70,821....บาท/คน/ปี
- ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  23,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2550จำนวน  ....... ครัวเรือน
 
1.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
- พื้นที่อยู่อาศัย ......2,740..... ไร่  พื้นที่ทำการเกษตร  .....2,730.....  ไร่  ทำนาปีละ  ...1...ครั้ง
- พื้นที่ทำนา..........2,730.....ไร่  พื้นที่ทำไร่..................-…….ไร่  พื้นที่ทำสวน.....-……..ไร่ 
- พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ....-.....ไร่ 
- พื้นทีการเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลอง   ชลประทาน)................-...ไร่
- ป่าชุมชนกี่แห่ง  (ระบุ)  .......................................3......................จำนวน  ...-  ไร่
- แหล่งน้ำสาธารณะ ....................8..........................แห่ง
- ประปา..............1...........  แห่ง   ผู้ใช้ ..............67.........ครัวเรือน บ่อสาธารณะ  ...2... แห่ง
- โรงเรียน(ระดับ)  ประถมศึกษา.....-….แห่ง   วัด (ระบุ) .บ้านหนองช้างน้อย.....1..แห่ง
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ................67...............ครัวเรือน  ร้อยละ  ...............100..........................
- โทรศัพท์สาธารณะ ..............-..............แห่ง    ส่วนตัว (เบอร์บ้าน)  ............-...........เครื่อง
- โทรศัพท์มือถือ ....................87.................เครื่อง
- หอกระจายข่าว .....................1...................แห่ง   วิทยุชุมชน   ....................-.......... แห่ง
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน .........-..........แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน......1...แห่ง
- ศาลาประชาคม/..................1.............แห่ง  อื่น ๆ ...........................-............................
 
1.5 ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว
  1. เทียนพรรษา เดือน กรกฎาคม  ..................บุญสังฆทาน...............................................
  2. สงกรานต์    เดือน เมษายน .........................จัดทำบุญมหาชาติ.......................................    
 - สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
  1. พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ วัดบ้านหนองช้างน้อย   
  2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร....................... 
 
1.6  ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
 
 1.6.1 รายชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน ...นายทวีศักดิ์   แสนวิเศษ..... การติดต่อโทร.....089-5797563......
 
 1.6.2 รายชื่อ นายก อบต....นายสุนทร    ท่าหาญ..........การติดต่อโทร.....090-6199065…..
 
 1.6.3 รายชื่อสมาชิก  อบต.(หมู่บ้าน)  1 นายสมศักดิ์  บริสุทธิ์.โทร.....086-1052703…..
                                                       2 นายบัวพันธ์   แสนขอมดำ  โทร....088-1102927...
 
 1.6.4 รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
    คณะกรรมการโดยตำแหน่ง
  1) นายทวีศักดิ์   แสนวิเศษ  2) นายประเภท   บริสุทธิ์
  3) นายกมล   ลาวัลย์  4) นายสมศักดิ์   บริสุทธิ์
  5) นายบัวพันธ์   แสนขอมดำ
 
    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      1) นางพัดศรี   คชพรม                         2) นายมานพ    พัฒรากุล
      3) นายทวีชัย     รักษาธรรม                  4) นางทองใบ    แก่นธรรม
      5) นายสุคม   ภูมิภาค                           6) นางทองจันทร์   แก่นธรรม
      7) นางจารุณี   คำปัญญา                      8) นายประพันธ์   สรรศรี
      9) นายเสมอ   สีเวียง                          10) นางกองแก้ว   มาหา
 
 1.6.5 รายชื่อหัวหน้าคุ้ม
            1) คุ้มตะวันทอแสง (ตะวันออก) ชื่อ นายสุคม   ภูมิภาค
            2) คุ้มทิศใต้                                      ชื่อ นายไสว   ถนอม
            3) คุ้มตะวันลับฟ้า (ตะวันตก)              ชื่อ นายเสมอ     สีเวียง
            4) คุ้มเหนือ                                      ชื่อ นางพัดศรี    คชพรม
 
 1.6.6 รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
      1) นายประพันธ์    สรรศรี           2) นายประไพ   เขียวสวัสดิ์
      3) นางทองใบ    แก่นธรรม         4) นางจารุณี   คำปัญญา
 
 1.6.7 รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
    1) นางพัดศรี    คชพรม            2) นางทองจันทร์    แก่นธรรม
    3) นางวาสนา   บริสุทธิ์           4) นางแสงศรี   ลัทธิวรรณ
    5) นางสัมฤทธ์   ลาวัลย์           6) นายประพันธ์    สรรศรี
     7) นายมานพ    พัฒรากุล
 
 1.6.8  รายชื่ออาสาสมัครเกษตร.......................          
    1) นายทวีชัย   รักษาธรรม
 
 1.6.9 รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
   1. นายพัฒนา   ส่งเสริม
   2. นายทวีศักดิ์  แสนวิเศษ
   3. นายโกมินทร์  พรหมผา
   4. นายศักดิ์ศรี   จันทรา
   5. นายประพันธ์  แก่นคำ
   6. นายสมสุข   แก่นจันทร์
   7. นายกงทอง   คำเปลว
   8. นายธงชัย   ว่องไว
 
 1.6.10 รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
   1) นายถาวร    โยธา