สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้

Share
ข้อมูลทั่วไปหมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,  คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน)
 
ชุมชนปัจจุบัน ปี  2558
 
 
ทิศเหนือจรดบ้านหนองช้างใหญ่
ทิศใต้จรดห้วยพระโรจน์….
ทิศตะวันออกจรดบ้านหนองเม็ก
ทิศตะวันตกจรดบ้านหนองช้างน้อย
ระยะทางห่างจากอำเภอ
โดย…ลาดยาง/คอนกรีต
ระยะห่าง…12.กม.
 
1.1 แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ,    คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน   สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559)
 
ชุมชนแห่งอนาคตปี  2559
 
1.2 ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้าน, จำนวนผู้นำหมู่บ้าน, และผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน)
 
บ้านหนองช้างใต้  ตั้งขึ้นครั้งแรก  พ.ศ.  2518  เป็นบ้านร้างเดิมของชนพื้นเมือง  พวกข่า ขอมโบราณอยู่พ้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่  ห่างจากลำเซบก  1.5 ก.ม. 
ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างอำเภอม่วงสามสบกับอำเภอพนา
          บ้านหนองช้างใต้แยกออกมาจากบ้านหนองช้างใหญ่ซึ่งตั้งขึ้นตามหนองน้ำสาธารณประโยชน์ซึ่ง
ตั้งขึ้นอยู่ระหว่างหนองช้างน้อยและบ้านหนองช้างใหญ่  แต่เดิมได้มีช้างมาพักอาศัยลงเล่นน้ำในหนองน้ำแห่งนี้จนทำให้หนองน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่ในบริเวณนี้จึงตั้งชื่อว่าบ้านหนองช้างมีผู้นำหมู่บ้านดังนี้
   1. นายอยู่       ถนอม 2. นายหาญ    ก้านสิงห์  
   3. นายลา    คงทน   4. นายลุน   พลเทพ  
   5. นายสา   พลเทพ 6. นายวัน   ทิพคุณ  
   7. นายคำลุน   ถนอม 8. นายสมศักดิ์   ท่าหาญ และ
   9. นายธงชัย   ว่องไว จนถึงปัจจุบัน
 
1.3 ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จำนวนประชากร
- จำนวนครัวเรือน....102........ครัวเรือน
- ประชากร ......342........คน    ชาย.....157... คน        หญิง .......185........ คน
- อาชีพหลัก  (1) ทำนา .......จำนวน ......102.....ครัวเรือน
- อาชีพเสริม (1) รับจ้าง...........เลี้ยงสัตว์ จำนวน  22...ครัวเรือน
                   (2) รับจ้าง............จำนวน ............... 30....ครัวเรือน
                   (3) ทำสวน...........จำนวน ............... 8......ครัวเรือน
- รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย           65,470 บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย     40,141 บาท /ครัวเรือน/ปี
- รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2550)  60,794 บาท /คน/ปี
- ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  23,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2550จำนวน  ...-. ครัวเรือน
 
1.4 ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
- พื้นที่อยู่อาศัย .......1,200..... ไร่  
- พื้นที่ทำการเกษตร  .....2,500 ไร่ทำนาปีละ  ...1...ครั้ง
- พื้นที่ทำนา.....2,539...ไร่  
- พื้นที่ทำไร่........76...ไร่  
- พื้นที่ทำสวน........ไร่ 
- พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ..-......ไร่ 
- พื้นทีการเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชลประทาน) .-...ไร่
- ป่าชุมชนกี่แห่ง  (ระบุ)  ..3.แห่ง จำนวน -  ไร่
- แหล่งน้ำสาธารณะ ....................1..........................แห่ง
- ประปา.......1  แห่ง   ผู้ใช้ ..102.ครัวเรือน บ่อสาธารณะ  ...... แห่ง
- โรงเรียน(ระดับ)  ประถมศึกษา........…….แห่ง   วัด (ระบุ) ..................1…...แห่ง
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ................102...............ครัวเรือน  ร้อยละ  .............100.......
- โทรศัพท์สาธารณะ .....-.........แห่ง    ส่วนตัว (เบอร์บ้าน)  ........-................เครื่อง
- โทรศัพท์มือถือ ....................100.......เครื่อง
- หอกระจายข่าว .....................1.....แห่ง   
- วิทยุชุมชน   ..........................-..... แห่ง
- ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน .....-  .แห่ง  
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน......1...แห่ง
- ศาลาประชาคม/........................1...แห่ง  อื่น ๆ ...-
 
1.5 ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว
- บุญบั้งไฟ  เดือน  พฤษภาคม  .........ปีละ 1  ครั้ง................................................................
- เทียนพรรษา  เดือนกรกฎาคม  .......ปีละ  1  ครั้ง................................................................
- สงกรานต์    เดือน  เมษายน .............ปีละ 1  ครั้ง.......รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ.........    
- ออกพรรษา  เดือน  ตุลาคม...............ปีละ 1  ครั้ง........ทำบุญเข้าพรรษา ตักบาตรเทโว........
- สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
   1. ..............................................................................................................
   2. ..............................................-...............................................................
 
1.6 ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
 
1.6.1 รายชื่อ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน..นายธงชัย    ว่องไว......การติดต่อโทร......087-9645085...
 
1.6.2 รายชื่อ นายก อบต  นายสุนทร   ท่าหาญ    การติดต่อโทร......090 - 6199065…….
 
1.6.3 รายชื่อสมาชิก อบต.(หมู่บ้าน) 1. นายกันยา   เหลือศิริ โทร.088 - 3446600.
                                                   2. นายวิเชียร   ภูมิภาค โทร.082 - 1498148
 
1.6.4 รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
      กรรมการโดยตำแหน่ง
   1) นายธงชัย   ว่องไว       2) นายจรัส   ศรีแสง
   3) นางบุญชื่น   ต้องสว่าง 4) นายวิเชียร   ภูมิภาค
   5) นายกันยา   เหลือศิริ     6) นายวิชิต   จันทร์ดำ
 
       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
        1) นายดอน   กมณีย์           2) นายบุญเพ็ง   รังทอง
        3) นายประจักษ์   วาระศรี     4) นายหวิน   อุปฮาด
        5) นางจันทร์เพ็ญ   คงทน    6) นายประวร   สุกุล
        7) นายตำรา   ศรีกุล            8) นางเฉลิม   แก่นธรรม
        9) นางทิพย์วารี    ทองคุณ 10) นางมะลิ   รัตนโสภา
 
1.6.5 รายชื่อหัวหน้าคุ้ม
   1)  คุ้ม......ตะวันสีทอง.....ชื่อนางเฉลิม    แก่นธรรม...........
   2)  คุ้ม ....สว่างพัฒนา ....ชื่อ นายประวร    สุกุล...........
   3)  คุ้ม...  ดอนกลาง....ชื่อ นายหวิน    อุปฮาด............
   4)  คุ้ม....ตะวันลับฟ้า...ชื่อ นายบุญเพ็ง    รังทอง............
 
1.6.6 รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.)
    นางอรทัย    สุกุล....
 
1.6.7 รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)
        1) นางเฉลิม      แก่นธรรม.........    2) นายสมเดช    อ่อนดี......
        3) นางอรทัย       สุกุล                  4) นายสมจิตร   แซ่อึ้ง...
        5) นางมะลิ      รัตนโสภา...........   6) นางรจนา   หยั่งสูง........
        7) นางทิพยวารี   ทองคุณ             8) นายประสาน   สาระบูรณ์
        9) นางบัวลอง    สุกุล................. 10) นางจำเนียร   ศรีแสง........................
 
1.6.8 รายชื่ออาสาสมัครเกษตร...... นายสมศักดิ์   แสงนิ่ม   เป็นหมอดิน............
 
1.6.9 รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
   1. นายพัฒนา   ส่งเสริม
   2. นายทวีศักดิ์  แสนวิเศษ
   3. นายโกมินทร์  พรหมผา
   4. นายศักดิ์ศรี   จันทรา
   5. นายประพันธ์  แก่นคำ
   6. นายสมสุข   แก่นจันทร์
   7. นายกงทอง   คำเปลว
   8. นายธงชัย   ว่องไว
 
1.6.10 รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
   1.นายสมศักดิ์    แสงนิ่ม