สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

วิสัยทัศน์

Share

 วิสัยทัศน์

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มีประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การเกษตรมีศักยภาพ

 

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ

"อำเภอม่วงสามสิบ การเกษตรปลอดสารพิษ ปลอดยาเสพติดทุกหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ชีวิตประชาชนสดใสปลอดภัยและก้าวไกลทางการเมือง" 

 

3. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

หนองช้างใหญ่      ใฝ่พัฒนา      ปลอดยาเสพติด      เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสามัคคี       ข้าวคุณภาพดี       คนมีคุณภาพ