สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

วิสัยทัศน์

Share

 วิสัยทัศน์

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มีประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การเกษตรมีศักยภาพ

 

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอ

"อำเภอม่วงสามสิบ การเกษตรปลอดสารพิษ ปลอดยาเสพติดทุกหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ชีวิตประชาชนสดใสปลอดภัยและก้าวไกลทางการเมือง" 

 

3. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

หนองช้างใหญ่      ใฝ่พัฒนา      ปลอดยาเสพติด      เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสามัคคี       ข้าวคุณภาพดี       คนมีคุณภาพ