สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

พันธกิจ

Share

 พันธกิจ

    พันธกิจการพัฒนาตำบลหนองช้างใหญ่

      1. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

      2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

      3. สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่คนในชุมชน

      4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

 

    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

      1. มีระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการทำงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์

      2. มีการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

      3. เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเจริญเติบโตขึ้น

      4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      5. ประชาชนมีค่านิยมที่ดีต่อวัฒนธรรมและความเป็นท้องถิ่น