สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปณิธานความดีปีมหามงคล

Share

 

 


โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 

ปณิธานความดี ที่ตั้งไว้คือ 

ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ มาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา 

ตั้งแต่เวลา  08:30 น. ถึง  16:30  น.

เพื่อ

1. ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับการอำนวยความสะดวก และรวดเร็ว

2. ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาทุกคน

3. ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดเวลามาติดต่อราชการ

 


เชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าแสดงถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันตั้งปณิธานความดีและทำตามปณิธานความดีนั้น เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์