สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

Share

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

 
1.1 ข้อมูลองค์กร
 
ชื่อองค์กร อบต.หนองช้างใหญ่
ประเภทองค์กร อบต. ขนาด กลาง 
ที่ตั้งเลขที่ 58 หมู่ที่ 4
ถนน ม่วง-พนา ตำบล หนองช้างใหญ่
อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34140 เบอร์ติดต่อ หน่วยงาน 045259456
พิกัดหน่วยงาน Lat : 15.56  Long : 104.83 
 
ชื่อเว็บไซต์  http://www.nongchangyai.go.th 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วันที่ดำรงตำแหน่ง

นายสุนทร ท่าหาญ

นายกฯ

20/10/2556

นายภักดี ทิพคุณ

รองนายกฯ

22/01/2557 

นายศักดา แก่นคำ

รองนายกฯ

06/12/2556

นายสุวิทย์ โคตรแก้ว

เลขานายกฯ

06/12/2556

 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วันที่ดำรงตำแหน่ง

นายพนมพร ป้องวงศ์

สมาชิกสภา

20/10/2556 

นายสุรชัย สายทิพย์

สมาชิกสภา

20/10/2556 

นายกันยา เหลือศิริ

สมาชิกสภา

20/10/2556 

นายวิเชียร ภูมิภาค

สมาชิกสภา

20/10/2556

นายรอง สมชาติ

สมาชิกสภา

20/10/2556

นายจรัญ แนบชิด

สมาชิกสภา

20/10/2556

นายถวิล บริสุทธิ์

สมาชิกสภา

20/10/2556

นายณรงค์ แก้วใส

สมาชิกสภา

20/10/2556 

นายเศรษฐา นรมาตร

สมาชิกสภา

20/10/2556 

10 

นายบัวพันธ์ แสนขอมดำ

สมาชิกสภา

20/10/2556 

11 

นายประสิทธิ์ มาสู่

สมาชิกสภา

20/10/2556

12 

นางเบญจวรรณ ใจบุญ

สมาชิกสภา

20/10/2556

13 

นายวุฒิพงษ์ กุศลการณ์

สมาชิกสภา

20/10/2556

14 

นายวีระศักดิ์ มาหา

สมาชิกสภา

20/10/2556 

15 

นายสมศักดิ์ บริสุทธิ์

ประธานสภา

02/12/2556 

16 

นายเฉลิม โคตรแก้ว

รองประธานสภา

02/12/2556

17 

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

เลขาสภา

06/12/2556 

 

สภาพทั่วไป

อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่

55.29

ต.ร.กม.

จำนวนหมู่บ้าน(กรณี อบต.)/จำนวนชุมชน(กรณีเทศบาล)

8

แห่ง


2. โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

 

2.1 การคมนาคม / การจราจร

2.1.1 ถนน

     

จำนวนถนนลูกรัง

19

สาย

จำนวนถนนลาดยาง

23

สาย

จำนวนถนนคอนกรีต

65

สาย

จำนวนถนนอื่นๆ

0

สาย

2.1.2 สะพาน

     

จำนวนสะพานคอนกรีต

10

แห่ง

จำนวนสะพานเหล็ก

0

แห่ง

จำนวนสะพานไม้

0

แห่ง

จำนวนสะพานอื่นๆ

0

แห่ง

2.1.3 แหล่งน้ำ

     

จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน

1

สาย

จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง

40

แห่ง/สาย

จำนวนคลองชลประทาน

0

แห่ง

จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ

64

แห่ง

จำนวนบ่อบาดาลเอกชน

0

แห่ง

จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ

0

แห่ง

จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน

0

แห่ง

2.2 การประปา

จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้

1,179

ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้

0

ครัวเรือน

2.3 ไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

1,179

ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

0

ครัวเรือน

 

3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 

3.1 สถานธนานุบาล

ลำดับ

ชื่อสถานธนานุบาล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

       

3.2 โรงฆ่าสัตว์

จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท

0

แห่ง

จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ (หน่วยงานราชการอื่นๆ)

0

แห่ง

จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน

0

แห่ง

     
       

3.3 การท่องเที่ยว

รายละเอียด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว

รูป1

รูป2

  

พิพิธภัณฑ์บ้านหนองช้างน้อย

     

  

พิพิธภัณฑ์บ้านหนองช้างน้อย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

   
 

 

4. ข้อมูลด้านสังคม

 

4.1 ข้อมูลชุมชน

 

Link  ข้อมูลสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน

หมายเหตุ  ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน พื้นที่ ระบบนำเข้าข้อมูลที่ อปท. ทำการบันทึกไว้ในฐานข้อมูล Lsep ให้ อปท. ตรวจสอบความถูกต้อง
หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อมูลจริงของ อปท.และตรวจสอบหมู่บ้าน/ชุมชนไหนตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครองตามไฟล์ที่แนบมา

ที่

ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่/ชุมชนที่

อำเภอ/ตำบล

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

พื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน
ไร่

ชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

 

ชาย

หญิง

 

บ้านหนองช้างน้อย หมู่ที่ 1

1

อ.ม่วงสามสิบ ต.หนองช้างใหญ่

189 

173 

73 

3,532.00 

 นายทวีศักดิ์ แสนวิเศษ

 

บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2

2

อ.ม่วงสามสิบ ต.หนองช้างใหญ่

561 

541 

266 

6,253.00 

 นายศักดิ์ศรี จันทรา

 

บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3

3

อ.ม่วงสามสิบ ต.หนองช้างใหญ่

199 

196 

95 

3,374.00 

 นายทวัฒชัย สุขันธ์

 

บ้านหนองช้างใหญ่ หมู่ที่ 4

4

อ.ม่วงสามสิบ ต.หนองช้างใหญ่

179 

189 

81 

4,034.00 

 นายโกมินทร์ พรมผา

 

บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5

5

อ.ม่วงสามสิบ ต.หนองช้างใหญ่

433 

438 

222 

2,388.00 

 นายพัฒนา ส่งเสริม

 

บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6

6

อ.ม่วงสามสิบ ต.หนองช้างใหญ่

338 

340 

150 

7,331.00 

 นายประพันธ์ แก่นคำ

 

บ้านหนองช้างใต้ หมู่ที่ 7

7

อ.ม่วงสามสิบ ต.หนองช้างใหญ่

250 

252 

115 

1,454.00 

 นายธงชัย ว่องไว

 

บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 8

8

อ.ม่วงสามสิบ ต.หนองช้างใหญ่

263 

263 

132 

1,470.00 

 นายสวัสดิ์ คำศรี

 

 

ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแสดงข้อมูลหลังการบันทึกข้อมูลล่าสุด 1 วัน

4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

682

คน

ผู้พิการ

147

คน

ผู้ป่วยโรคเอดส์

5

คน

 

ข้อมูลด้านการศึกษา ระบบจะดึงข้อมูลตามปีงบประมาณมาแสดง
หากจะตรวจสอบข้อมูลตามปีการศึกษาให้เลือกปีงบประมาณให้ตรงกัน เช่น ข้อมูลปีการศึกษา 2555 ก็ให้เลือกข้อมูลในปีงบประมาณ 2555

4.3 ข้อมูลสถานศึกษา ดึงข้อมูลจากระบบ sis

จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท.

0

แห่ง

จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท.

0

คน

จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในสังกัดอปท.

0

คน

จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท.

0

คน

จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท.

0

คน

จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท.

0

คน

 

4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดึงข้อมูลจากระบบ ccis

จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3

แห่ง

จำนวนครู

3

คน

จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างทั่วไป)

0

คน

จำนวนผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

3

คน

จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก (แสดงข้อมูลตามปีการศึกษา ตั้งแต่ 16 พ.ค. 2560 - 15 พ.ค.2561)

18

คน

 

4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน

จำนวนสวนสาธารณะ

3

แห่ง

จำนวนห้องสมุดประชาชน

1

แห่ง

จำนวนลานกีฬา

3

แห่ง

จำนวนสนามกีฬา

4

แห่ง

 

5. ข้อมูลด้านสาธารณสุข

   

5.1 สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อปท.

โรงพยาบาล

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

สถานที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

0

0

0

 

   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สถานที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

รพ.สต.พระโรจน์

บ้านพระโรจน์

081-2664394

 

 

6. ข้อมูลด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน

0

คน

6.2 รถดับเพลิง จำนวน

0

คัน

ใช้งานได้  0

คัน

ใช้งานไม่ได้  0

คัน

6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน

0  

คัน

ใช้งานได้  0  

คัน

ใช้งานไม่ได้  0  

คัน

    ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน

0

คัน

ใช้งานได้  0

คัน

ใช้งานไม่ได้  0

คัน

    ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน

0

คัน

ใช้งานได้  0

คัน

ใช้งานไม่ได้  0

คัน

6.4 รถกระเช้า จำนวน

0

คัน

ใช้งานได้  0

คัน

ใช้งานไม่ได้  0

คัน

6.5 รถบันได จำนวน

0

คัน

ใช้งานได้  0

คัน

ใช้งานไม่ได้  0

คัน

6.6 เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน

0

ลำ

ใช้งานได้  0

ลำ

ใช้งานไม่ได้  0

ลำ

6.7 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน

14

เครื่อง

ใช้งานได้  0

คัน

ใช้งานไม่ได้  0

คัน

6.8 รถกู้ภัย จำนวน

0

คัน

       

6.9 รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน

0

คัน

       

6.10 เครื่องสูบน้ำ จำแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว)

       

    ขนาด 3 - 5 นิ้ว จำนวน

16  

เครื่อง

       

        - แยกเป็นชนิดหาบหาม จำนวน

8

เครื่อง

       

        - แยกเป็นพญานาค จำนวน

8

เครื่อง

       

    ขนาดมากกว่า 5 - 10 นิ้ว จำนวน

0

เครื่อง

       

    ขนาดมากกว่า 10 นิ้ว จำนวน

0

เครื่อง

       

6.11 รถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ จำนวน

0

คัน

       

6.12 รถบรรทุกดั้ม 10 ล้อ จำนวน

0

คัน

       

6.13 รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน

1

คัน

       

6.14 รถหอน้ำ จำนวน

0

คัน

       

6.15 รถตรวจการณ์ จำนวน

1

คัน

       

6.16 เบาะลม จำนวน

0

อัน

       

6.17 เรือกู้ชีพ จำนวน

0

ลำ

       
         

 

7. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย

0

แห่ง

ปริมาณน้ำเสีย

0

ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้

0

ลบ.ม./วัน

รถยนต์เก็บขยะ จำนวน

1

คัน

บ่อเก็บขยะ

   

เอกชน

0

แห่ง

พื้นที่

0

ไร่ /ตร.ม

รัฐบาล

8

แห่ง

พื้นที่

6

ไร่ /ตร.ม

รัฐบาล

0

แห่ง

พื้นที่

0

ไร่ /ตร.ม

       

 

8. ข้อมูลด้านการเงินการคลัง

 

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560 (ระบบจะดึงข้อมูลงบประมาณตามที่ อปท.บันทึกในระบบ e-plan มาแสดง
ในส่วนข้อมูลรายรับ-รายจ่ายกรณีที่ อปท.จะบันทึกข้อมูลจริงช่วงสิ้นปีงบประมาณ อปท.สามารถรับรองข้อมูลในระบบ info ได้เลย)

จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

10,403,720.00

บาท

รายรับ

 

บาท

  หมวดภาษีอากร

 

บาท

  หมวดค่าธรรมเนียม

 

บาท

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

 

บาท

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

 

บาท

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

 

บาท

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

 

บาท

  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

บาท

  หมวดเงินกู้

 

บาท

  หมวดรายรับอื่นๆ

 

บาท

  หมวดบัญชีเงินสะสม

 

บาท

รายจ่าย

 

บาท

  หมวดรายจ่ายงบกลาง

 

บาท

  หมวดรายจ่ายประจำ

 

บาท

  หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน

 

บาท

 

สถานะการรับรองข้อมูล

สถานะปัจจุบัน

จังหวัดรับรองข้อมูลแล้ว

   

ประวัติการรับรองข้อมูล

วันที่/เวลา

การรับรองข้อมูล

ผู้ดำเนินการ

หมายเหตุ

08/12/2559 15:35:58

รับรองข้อมูล ระดับ อปท.

เจ้าหน้าที่

 

11/12/2559 15:59:05

รับรองข้อมูล ระดับจังหวัด

ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี