สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

สภาพทั่วไป

Share

1.สภาพทั่วไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติกรรมสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพันตลอดจนปฏิบัติการอื่น ๆ ให้มีผลบังคับตามกฎหมายทุกกรณี

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

     อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ .4 บ้านหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอม่วงสามสิบ ห่างจากอำเภอม่วงสามสิบประมาณ 13 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 55.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,556.25 ไร่

1.3 อาณาเขตติดต่อ

     ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
     ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเตย
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพนเมือง กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองเมือง

1.4 ภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มสำหรับทำการเกษตร เป็นที่ทำกินเป็นส่วนใหญ่ มีป่าสงวนและป่าชุมชนอยู่ริมเซบก มีลำเซบกและห้วยพระโรจน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญ น้ำท่วมที่ทำการเกษตรเกือบทุกปี

1.5 ภูมิอากาศ

     มีลักษณะร้อนชื้นสลับแล้งหรือลักษณะแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน อยู่ภายใต้เขตมรสุม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของตำบลหนองช้างใหญ่ ได้แก่ ลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ทิศทางพายุหมุนเขตร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะ      เป็นพายุดีเปรสชั่น ส่วนลักษณะฤดูกาล โดยปกติตามมาตรฐานสากลมีเพียงฤดูเดียวคือฤดูร้อนทั้งร้อนชื้นและร้อนแห้งแล้งแต่จำแนกตามภูมิศาสตร์ ภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดูคือ
          1. ฤดูร้อน มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคมของทุกปี
          2. ฤดูฝน ได้รับปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
          3. ฤดูหนาวได้รับอากาศเย็นจากประเทศจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

1.6 ด้านการคมนาคมขนส่ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ มีถนนสายหลักจากอำเภอถึงเขต อบต. 1 สาย คือ ถนนสายม่วง – พนา มีถนนสายรองเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 5 สาย การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางเกือบทั้งหมด

1.7 จำนวนหมู่บ้าน

     มีจำนวน 8 หมู่ อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้าน แบ่งการปกครอง ดังนี้
          หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย ประชากร 366 คน 72 ครัวเรือน
          หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก ประชากร 1,099 คน 263 ครัวเรือน
          หมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์ ประชากร 394 คน 93 ครัวเรือน
          หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ ประชากร 369 คน 81 ครัวเรือน
          หมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์ ประชากร 881 คน 219 ครัวเรือน
          หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ประชากร 661 คน 148 ครัวเรือน
          หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ ประชากร 491 คน 112 ครัวเรือน
          หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์ ประชากร 530 คน 130 ครัวเรือน
          รวม ประชากร 4,791 คน 1,118 ครัวเรือน

1.8 ประชากร

     ประชากรทั้งสิ้น 4,791 คน แยกเป็น ชาย 2,400 คน หญิง 2,391 คน
     มีความหนาแน่นเฉลี่ย 85.76 คน/ตารางกิโลเมตร
          ( 4,791/55.29 )

2. สภาพเศรษฐกิจ

รายได้

รายได้บุคคล


รายได้เฉลี่ย 35,000 บาท / ครัวเรือน /ปี
รายได้ภาคเกษตรกรรม 30,000 บาท / ครัวเรือน /ปี

แรงงาน


          -แรงงานในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 2 คน / ครัวเรือน
          -ค่าจ้างแรงงานวันละ 270 บาท / วัน / คน โดยมีการจ้างแรงงาน
          ระหว่างฤดูการผลิต ร้อยละ 60 และจ้างแรงงานในหมู่บ้าน ร้อยละ 95 ของแรงงาน

3. สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

องค์ประกอบประชากร

ประชากรของหมู่บ้านที่อาศัยอยู่จริง มีจำนวน 2,930 คน จำแนกอายุได้ดังนี้
          อายุ 1-15 ปี จำนวนร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด
          อายุ 16-49 ปี จำนวนร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด
          อายุ 50-60 ปี จำนวนร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด
          อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน อายุตั้งแต่ 16 – 49 ปี

ลักษณะการตั้งบ้านเรือน

          การตั้งบ้านเรือนจะรวมกันเป็นกลุ่มอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ 8 กลุ่ม และเป็นชุมชนใหญ่ 8 ชุมชน แต่ละกลุ่มจะเป็นลักษณะเครือญาติ มีความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรักสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกัน

การนับถือศาสนา

     ประชาชนทุกคนนับถือศาสนาพุทธ มี จำนวน 6 วัด 2 สำนักสงฆ์

การศึกษา

ประชากรมีการศึกษาดังนี้
-ระดับประถมศึกษา จำนวนร้อยละ 50 ของประชากร(ป.1 – ป.6)
-ระดับมัธยมศึกษา จำนวนร้อยละ 39 ของประชากร(ม.1 – ม.6)
-ระดับอุดมศึกษา จำนวนร้อยละ 11 ของประชากร(ป.ว.ช.ขึ้นไป)
การศึกษาประชากรส่วนใหญ่ ประมาณ 100 % จบการศึกษาภาคบังคับ 100 % และประชากรตำบลหนองช้างใหญ่ แนวโน้มต่อไปการศึกษาจะดีขึ้น เนื่องจาก ก.ศ.น. ขยายทุกตำบลตลอดจนสถาบันการศึกษาเปิดการเรียนทางไกล และมีระบบเปิดมากขึ้น

ขนบธรรมเนียมและความเชื่อ

ในตำบลหนองช้างใหญ่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ คือ มีขนบธรรมเนียมคล้ายๆกับตำบลอื่นของจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญประจำเดือน 12 เดือน เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา งานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน งานบุญบั้งไฟ งานบุญข้าวจี่ งานบุญมหาราช งานบุญสารทไทย

ผู้นำชุมชน

ผู้นำชุมชนที่ประชาชนให้ความนับถือ เรียงตามลำดับคือ
1. ผู้นำทางศาสนา เจ้าคณะตำบล, เจ้าอาวาส
2. ผู้นำท้องถิ่น กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ส. อบต.
3. ผู้นำทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน,อาจารย์,ครูใหญ่ ครูสายผู้สอน
4. ผู้นำกลุ่ม ประธานกลุ่มเกษตรกร, ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ตำบลนี้มีการกระทำที่ถือได้ว่า เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านคือ
1. เครื่องนวดข้าวติดรถไถนาเดินตาม
2. หมอยาสมุนไพร , หมอนวดแผนโบราณ
3. เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่
4. อุปกรณ์ประมงพื้นบ้านต่างๆ

สิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำ

สภาพคุณภาพน้ำโดยทั่วไปของแต่ละหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นน้ำจืด ใช้อุปโภคและบริโภคในครัวเรือน สภาพอากาศร้อนอบอ้าว

สถานที่ท่องเที่ยว

ในพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
รายได้ในการประกอบอาชีพเดียวและมากกว่า 1 อาชีพ

การศาสนา

ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นับถือศาสนาพุทธโดยมีศาสนสถาน 8 แห่ง คือ
1. วัดศรีสุพลอาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองช้างน้อย หมู่ที่ 1
2. วัดโภคการาม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2
3. สำนักสงฆ์พุทธรังสี ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 2
4. วัดบ้านไพบูลย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3
5. วัดศรีพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองช้างใหญ่ หมู่ที่ 4
6. วัดบ้านพระโรจน์ ตั้งอยู่ที่ บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ,8
7. วัดศรีจันทร์ธรรมภาส ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6
8. สำนักสงฆ์ ดำรงธรรมสามัคคี ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

1.โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

มีโครงสร้างดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร

ประกอบด้วย นายก อบต. 1 คน และรองนายก อบต. 2 คน และเลขานุการนายก 1 คน รวมเป็น 4 คน

2. ฝ่ายนิติบัญญัติ

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล 1 คน และรองประธานสภาฯ 1 คนและเลขานุการสภา 1 คน

3. ฝ่ายราชการประจำ

ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบในการบริหารงานประจำ ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล การแบ่งส่วนการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่ง เป็น 1 สำนัก 3 ส่วนราชการ ดังนี้ 1 ) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานสารบรรณ
- งานการเกษตร
2 ) ส่วนการคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุ
3 ) ส่วนโยธา
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานควบคุมการก่อสร้าง
4 ) ส่วนการศึกษา
- งานการศึกษา
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- งานสวัสดิการสังคม

2. งบประมาณและการคลังท้องถิ่น

สถานการณ์คลัง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ มียอดเงินสะสมที่รักษาไว้ จำนวน 4,680,326.18 บาท
จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จากการเปรียบเทียบข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2555 ในแต่ละปีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ และจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี พ.ศ. 2553 -2554 ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง เพราะอันเนื่องมาจากการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการกระจายรายได้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น