สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 27 ชุด ต่อวัน จำนวน 62 วัน ทำการ ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561

การเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 20 ชุด ต่อวัน จำนวน 62 วัน ทำการ ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561

การเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 26 ชุด ต่อวัน จำนวน 62 วัน ทำการ ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561 

โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง(PARA AC.)แอสฟัลท์ติก (สายทางจากบ้านนายสรศักดิ์ไปบ้านหนองช้างน้อย)หมู่ที่7บ้านหนองช้างใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ 15 พฤษภาคม 2561
 
การเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 26 ชุด ต่อวัน จำนวน 32 วัน ทำการ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561 
 
ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ 15 พฤษภาคม 2561
 
การเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 22 ชุด ต่อวัน จำนวน 32 วัน ทำการ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561 

ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก 15 พฤษภาคม 2561

การเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 27 ชุด ต่อวัน จำนวน 32 วัน ทำการ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561 

ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
 
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ร้านยูแอนด์ไอ (สาขาอุบลราชธานี)
 
ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
 
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ร้านยูแอนด์ไอ (สาขาอุบลราชธานี)
 
ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง 

ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ร้านยูแอนด์ไอ (สาขาอุบลราชธานี)

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
Powered by Phoca Download