สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ขึ้นบน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
 
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ร้านยูแอนด์ไอ (สาขาอุบลราชธานี)
 
ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง 
 
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ร้านยูแอนด์ไอ (สาขาอุบลราชธานี)
 
ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง 

ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ร้านยูแอนด์ไอ (สาขาอุบลราชธานี)

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 03/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มะลิ แก้วใส
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 03/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง นางพรพัฒน์ คำแปลว

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 03/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง สมพาน เสนาพล

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-บ้านนายสอน) หมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์

 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค์ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากกองทุนไปถนนม่วง-พนา)หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใหญ่

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางสำลี-บ้านนายพิฑูลย์) หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางประคอง-บ้านนางทิพย์) หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 
 
Powered by Phoca Download