สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายบ้านนายเฉลิมไปบ้านนายทองดี) หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 367,300 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายสายบ้านจากหมู่บ้านไปวัดป่าหนองเม็ก) หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 376,000 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

โครงการปรับปรุงต่อเติม (พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน) หมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.หนองช้างใหญ่ 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากหมู่บ้านไปหนองฮาง)หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายสมบัติไปหน้าโรงเรียน)หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายวิเชียร แก้วเขียวไปศาลานาบุญ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 29 กันยายน 2560

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 29 กันยายน 2560

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 29 กันยายน 2560

 
 
Powered by Phoca Download