สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ้างเหมาทำโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ รายละเอียด ดังนี้

 ปริมาณงาน งานก่อสร้างรั้ว คสล.ยาว 64 เมตร สูง 1.25 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองช้างใหญ่กำหนด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

 โครงขุดลอกหนองฮี หมู่ที่1 บ้านหนองช้างน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการขุดลอกฮ่องคำน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ฯลฯ
ประจำเดือนมิถุนายน - ตุลาคม พ.ศ. 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ฯลฯ

ประจำเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อถังขยะ (แบบยางรถยนต์) พร้อมสกรีน "อบต.หนองช้างใหญ่ งบปี 59" จำนวน 465 ใบ ๆ ละ 350 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นล่องขาม จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างวัด) หมู่ 5 บ้านพระโรจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการขุดลอกฝายคำบอน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง

 
 
Powered by Phoca Download