สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

แบบฟอร์มเตรียมความพร้อมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

 

อปท.สอบถามข้อมูล e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

++Link เอกสารประกอบการชี้แจง และสาธิตการใช้งานระบบสารสนเทศจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น++ 

 

+++++Link download บัญชีรายชื่อกระบวนงานที่มีส่วนราชการจัดทำร่างคู่มือกลางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น++++

 

 

****VDO YOUTUBE สาธิตการลงข้อมูลระบบคู่มือสำหรับประชาชน ของ อปท.****

 

+++ ระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน +++

 

 

+++ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ+++

QR Code Scan เพื่อ Download คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม

...ทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม

...ทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์

คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์

คู่มือสำหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

 
 
Powered by Phoca Download