สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

วิธีการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของราชการ

Share

 

ข้อมูลข่าวสารจะป้องกันการทุจริตได้อย่างไร ?

 

โดยการให้สิทธิของประชาชนในการสืบค้น

ตรวจดูหรือเข้าถึงข้อมูลข่าสารของราชการ

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โดยได้กำหนดวิธีการไว้ 4 วิธี ดังนี้

         1. การสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีข้อมูลข่าวสารได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำจากภาครัฐ  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความเฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ประชาชนสามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

www.ratchakitcha.soc.go.th

 

 

         2. การตรวจดูข้อมูลข่าวสารจากการที่หน่วยงานของรัฐนำมารวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู จะมีข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยของรัฐ ที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว นโยบายและการตีความของหน่วยงานภาครัฐ ว่าจะดำเนินการในเรื่องใด เพื่อจะได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหรือให้ข้อแนะนำ รายละเอียดในทุกขั้นตอนของแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีที่กำลังดำเนินการ คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน สิ่งพิมพ์ ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ที่ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณา และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด เช่น การประกวดราคา ประกาศสอบราคา หรือสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ประชาชนสามารถตรวจดูได้ที่หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง โดยหน่วยงานได้จัดสถานที่ไว้คอยบริการ เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือป้ายประกาศ 

 

 

         3. การยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะราย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องใดก็ตาม แต่จะต้องระบุข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่เข้าใจได้โดยหน่วยงานของรัฐจะจัดหาให้ภายในวันที่มีคำขอ แต่ถ้าข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจำนวนมากหรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เจ้าหน้าที่รัฐจะแจ้งให้ทราบภายใน 15 วัน และแจ้งวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ทราบ

        4. การสืบค้นข้อมูลข่าวประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไป ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อครบกำหนดแล้ว หน่วยงานเจ้าของข้อมูลข่าวสาร จะนำไปเปิดเผยที่หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ต่อไป

หน่วยงานของรัฐแห่งใดบ้าง

ที่ประชาชนสามารถขอข้อมูลข่าวสารได้

 

 

หน่วยงานของรัฐทุกแห่งเลยครับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เช่น กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทำคำขอสำเนาข้อมูลข่าวสารยื่นต่อหน่วยงานของรัฐได้เลย

 

 

 

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

 

ถ้าประชาชนใช้สิทธิดังกล่าว แล้วประสบปัญหาต่างๆ เช่น หน่วยงานไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้เข้าตรวจดู หรือจัดเตรียมไว้ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือยื่นคำขอแล้ว แต่หน่วยงานล่าช้าหรือเพิกเฉยไม่สนใจ หรือไม่จัดหาข้อมูลให้ โดยแจ้งว่าเป็นการขอมากหรือขอบ่อยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สามารถร้องเรียนได้ ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยยื่นหนังสือด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมายื่นแทน หรือ ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน (ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์) รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300

 

หากเจ้าหน้าที่รัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารที่ยื่นคำขอ ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถอุทธรณ์ไปยัง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งไม่เปิดเผยนั้น

 

นอกจากสิทธิในการสืบค้น ตรวจดู หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้หรือไม่ ?

 

ได้สิครับ...ทิดแต๊ก

Link ข้อมูลเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่

 

    สื่อสิ่งพิมพ์ / เอกสารเผยแพร่