สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

Share
 
ตาม ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน
ของรัฐ และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของรัฐที่พึงมีต่อประชาชน
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้
 
(๑) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)
(๒) แผนการจัดหาพัสดุ
 
(๓) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา ๙ (๘) และหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
 
 
(๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
 
(๕) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา ๙ (๘) เช่น แบบ สขร. ๑
 
 
(๖) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา พัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
 
(๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
 
(๘) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน ดังนี้
 
(๑) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้ บริการประชาชน รวมทั้ง ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ คู่มือตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น
 
 
(๓) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
 
(๔) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทําโดยหน่วยงานหรือ หน่วยงานภายนอก
 
(๕) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
 
(๖) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
 
(๗) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้
 
(๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
 
 
(๓) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี
 
(๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการ ดําเนินงาน
(๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรที่ จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
 
(๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจําปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้
 
(๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
(๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
 
(๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ จําแนกตามแผนงานและโครงการของ ผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
(๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้ง ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทําโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
 
(๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้
 
(๑) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
(๒) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
 
(๓) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมินมาตรฐาน ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
(๔) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
 
(๕) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน
(๖) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน

 
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน ดังนี้
 
(๑) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของ หน่วยงาน
 
(๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน ประจําปีของหน่วยงาน
 
(๓) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
 
(๔) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี