สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

แบบประเมิน ITA ปี 2560

แบบประเมิน ITA ปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน บุคคลภายนอก-60

แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน บุคคลภายใน-60

ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี2560

ระเบียบวิธีการประเมินและการปฏิบัติของที่ปรึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ระเบียบวิธีการประเมินและการปฏิบัติของที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ปฏิทินในการดำเนินการ ITA ปี 60

แนวทางในการประเมิน ITA ปี 60

คุ่มือป้องกันการปราบปรามและป้องกันการทุจริต

คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตระยะที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ 2

 
 
Powered by Phoca Download